Kultúra XY

Podmienky používania

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Občianske združenie Kultúra XY, Clementisova 21/3, 97101 Prievidza, IČO: 42144892, DIČ: 2120290722, registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 11.8.2009 pod č. VVS/1-900/90-34200 (ďalej len "KXY") je prevádzkovateľom internetovej stránkykulturaxy.eu (ďalej len "web").  
 2. Vstupom, prehliadaním alebo akýmkoľvek používaním webu KXY, bez výhrad potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete podmienkam používania webu. Rovnako sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. KXY si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webe kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, tento web nepoužívajte!
 3. KXY umožňuje prezeranie, počúvanie a prehrávanie materiálov, či poskytnutých informácií z tohto webu iba na osobné a nekomerčné používanie a tieto sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Používateľ webu sa zaväzuje neporušovať autorské a iné práva duševného vlastníctva. Publikovanie informácií a materiálov na tomto webe neznamená, že sa týmto poskytujú licencie alebo práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu KXY nie je povolené z webu kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z tohto webu v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva. V prípade zistenia porušenia autorských práv, KXY podáva trestné oznámenie v zmysle §283 zákona č. 300/2005 Z. z.. 
 4. KXY spracúva osobné údaje používateľov webu za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR. KXY spracúva o používateľoch tohto webu údaje, ktoré používateľ webu uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom tohto webu; najmä podľa §10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 122/2013 Z.z.. Spracovateľom osobných údajov je výhradne KXY alebo ním poverené osoby. Osobné údaje uchováva KXY len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa spracúvajú.

 

Článok 2

Nákup na webe KXY

 

 1. KXY na webe umožňuje nákup priamo svojho tovaru a služieb (ďalej len „KXY produkty“) a sprostredkovaný predaj tovaru a služieb od externých Predajcov (ďalej len „EXT produkty“).
 2. KXY podľa platných právnych predpisov zodpovedá len za predaj KXY produktov v zmysle svojich obchodných podmienok, ktoré sú zverejnené na webe.
 3. Za EXT produkty a všetky práva a povinnosti spojené s ich uvádzaním na predaj, predajom a záručným servisom podľa platných právnych predpisov zodpovedá vždy externý Predajca (ďalej len „Predajca“).
 4. KXY umožňuje Predajcom zverejniť na webe ich vlastné obchodné podmienky.
 5. KXY poskytuje všetky nevyhnutné informácie o Predajcovi Kupujúcemu pre prípad uplatnenia reklamácie alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy a Predajca registráciou na webe s touto podmienkou súhlasí.
 6. Kupujúci má možnosť objednať si KXY produkty a EXT produkty (spolu len „Produkty“)vytvorením objednávky.
 7. Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy.
 8. Objednávka sa začína vytvárať kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“, následne vytváranie pokračuje kliknutím na ikonu košíka, kde Kupujúci vidí objednávané Produkty. Kliknutím na tlačidlo „Do pokladne“ sa kupujúci dostáva do zóny, kde vypĺňa údaje o sebe, doručení a volí spôsob dopravy a platby za Produkty. Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ Kupujúci vidí rekapituláciu objednávky a kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ Kupujúci vytvára a dokončuje objednávku.
 9. V prípade, ak kupujúci objednáva EXT produkty od viacerých Predajcov, objednávka môže byť rozdelená, poštovné a balné si môže účtovať každý Predajca zvlášť. Takisto sa postupuje, ak Kupujúci objednáva KXY produkty a EXT produkty v jednej objednávke.
 10. Predajca alebo KXY má právo objednávku odmietnuť, pozdržať a potvrdiť.
 11. Pri podržaní objednávky zo strany KXY alebo Predajcu, je o tomto podržaní Kupujúci informovaný elektronickou poštou prostredníctvom ktorej má Kupujúci možnosť zrušiť objednávku.
 12. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom potvrdenia objednávky zo strany Predajcu alebo KXY.